Czym są nadużycia pracownicze w polskim prawie?

Statystycznie przeciętna firma na skutek nadużyć pracowniczych traci 5% swojego rocznego przychodu. Wnioski takie płyną z badania 2016 Report to the Nations on Occupational Fraud and Abuse,przeprowadzanego przez stowarzyszenie zawodowych audytorów śledczych – Association of Certified Fraud Examiners (ACFE). Dane statystyczne wypływające z badania prowadzą do wniosku, że nadużycia pracownicze stanowią nieodzowny element biznesu,wymagający celem zminimalizowania strat znacznej aktywności ze strony przedsiębiorcy.

Rodzaje nadużyć pracowniczych

Nadużycia pracownicze powodujące znaczne straty dla przedsiębiorstwa obejmują wszelkiego typu rodzaje sprzeniewierzenia aktywów. Mogą mieć one postać zwykłych kradzieży (np. środków pieniężnych,  środków trwałych, zapasów), bądź niewłaściwego wykorzystania aktywów (np. wykorzystywania majątku firmowego w celach prywatnych, wykorzystania firmowego know-how dla celów prywatnych). Do częstych nadużyć pracowniczych należą także przypadki korupcji kadry wyższego szczebla poprzez wykorzystanie wpływu pracownika na podejmowane w ramach organizacji decyzje, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej (np. poprzez  ustawianie przetargów, wywieranie wpływu wcelu wyboru korzystnej dla pracownika w jakiś sposób oferty). Szczególnie niebezpieczne pozostają także przypadki fałszowania sprawozdań finansowych, w tym fałszowania informacji o charakterze finansowym i zarządczym. W takich sytuacjach dochodzi zazwyczaj do zawyżania, bądź zaniżania przychodów i aktywów, przy czym działania te rodzą szczególne ryzyko strat dla przedsiębiorstwa, jako iż dopuszczają się ich pracownicy wyższego szczebla.

Bazy danych i bazy kontrahentów obszarem nadużyć pracowniczych

Często spotykanym przypadkiemnadużycia pracowniczego jest korzystanie przez pracownika dla celów własnych z dokumentów bądź baz danych przedsiębiorstwa. Tego typu działania obserwowane są także u pracowników zobowiązanych do  zakazu konkurencji i niejednokrotnie łączą się z wykorzystaniem baz danych kontrahentów przedsiębiorstwa. Zachowanie takie możeprowadzić do wymiernych strat majątkowych dla przedsiębiorstwa. Sytuacje takie można minimalizować kontrolując we właściwy sposób wywiązywanie się z zakazu konkurencji przez pracowników oraz poprzez adekwatną reakcję na sytuacje, w których potwierdzone zostaje naruszenie zakazu konkurencji i fakt dopuszczenia się przez pracownika do nadużycia.

Nadużyć pracowniczych dopuszczają się pracownicy każdego szczebla

Według badań nadużyćpracowniczych dopuszczają się pracownicy każdego szczebla, począwszy odnajniższego, przez szczebel menadżerski, kończąc na szczeblu zarządczym.Istotnym pozostaje fakt, iż statystycznie nadużycia na wyższych szczeblach powodują znacznie wyższe straty finansowe dla przedsiębiorstwa niż nadużycia na szczeblach niższych. Warto także mieć na względzie to, iż niejednokrotnie nadużycia pracownicze w najwyższych grupach kadry pozostają trudne do wykrycia z uwagi na zakres możliwości decyzyjnych pracowników oraz ich swobodny częstokroć dostęp do danych przedsiębiorstwa. Z tego względu istotnym dla przedsiębiorstwa jest wdrożenie odpowiednich rozwiązań kontrolnych. Odnotowanie nieprawidłowości pozwoli w takim przypadku podjąć odpowiednie działania, które pozwolą potwierdzić fakt nadużycia oraz osobę odpowiedzialną za działania na szkodę przedsiębiorstwa. Działania takie mogą zostać przeprowadzone przez profesjonalną agencję detektywistyczną, która stanowić będzie gwarancję prawidłowości analizy możliwości zaistnienia nadużyć.


Umowa o zakazie konkurencji a konsekwencje prawne. 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *